Középső-malom, Mohács

Adatlap
Tájegység: 
Dél-Dunántúl (Magyaro.)
Település: 
Mohács
Elhelyezkedés: 
4.20 km-re a település határától
Vízfolyás: 
GPS: 
46° 2' 7.8" N 18° 41' 0.2364" E
Malom első felépítése (század): 
XIV. század
Malom első említése (század): 
XIV. század
Jelentősebb átépítése (század): 
XVIII. század
Malom első felépítése: 
XIV. század
Malomhely első említése: 
XIV. század
Jelentősebb átépítése: 
XVIII. század
Lebontás: 
XX. század
Malomjelleg: 
Nincs meg
Állapot: 
Elpusztult
Meghajtás: 
Felülcsapott
Vízikerekek száma: 
eredetileg 2, 
jelenleg 0
Vízikerekek elhelyezkedése: 
Épület mellett, szabadon
Malom típusa: 
Patakmalom
Patakmalom típusa: 
Malomcsatornára települt
Élővízi kapcsolat: 
Nincs
Gépezet: 
Nincs adat
Gépezet típusa: 
Szita
Épület szintjeinek száma: 
Nincs adat
Alapterület: 
Nincs adat
Összterület: 
Nincs adat
ha
Eredeti felhasználás: 
Gabonaipar
Jelenlegi hasznosítás: 
Üres telek
Malomtulajdonos: 
Nincs adat
Telefonszám: 
Nincs adat
Cím: 
Magyarország, . , .
Megközelítés: 
Nincs adat
Látogatható: 
Nem
Legközelebbi vízimalmok: 
Nincs adat
Eladó: 
Nem tisztázott

Térképen

Szélesség: 46° 2' 7.8" N
Hosszúság: 18° 41' 0.2364" E

Történet

Részlet az 1936-os Vízjogi engedélyből:

Pabula Lázár-féle malom, Héra Sándor és neje ú.n. középső malma
Mohács Csele-patak
6.12.2. 9. doboz IV/13., 841. cs.
(Pécsi Kultúrmérnöki Hivatal Vízikönyv)

Tulajdonosok:
Pabula v. Babula Lázár és tsai malma, 1896.
Héra Sándor és neje malma, 1935.

1. Engedély
Első kerületi m. kir. kulturmérnöki hivatal
Budapesten
1426.II. szám 1895.

Tekintetes Alispán úr!
Hivatkozva 1894 évi augusztus hó 25.n 12393/1894 sz. a. kelt becses átiratára van szerencsém a Pabula Lázár és tsai mohácsi lakosok tulajdonát képező a Csele patakon levő mohácsi u.n. „Középső” malomhoz tartozó vizhasználat jogositványának igazolása és gyakorlatának engedélyezése tárgyában az összes iratokat és müszaki terveket szakértői észrevételeinkkel együtt oly megkereséssel megküldeni, miszerint szakértői észrevételeinkben felsoroltakat 30 napra Mohács község házánál közszemlére kitenni, ugyanakkor helyszini tárgyalást kitüzni sziveskedjék.
Hogy mely meder részek mily mértékben való tisztogatása képezze ezen vizimü tulajdonosának kötelezettségét, az iránt csak a helyszini tárgyalás eredménye alapján tehetünk előterjesztést…

2. határozat, 25863 sz./alisp.1896
Baranyavármegye alispánja
A Pabula Lázár és társai, mohácsi lakósok tulajdonát képező, a Csele-patakon levő mohácsi u.n. „Középső” malomhoz tartozó vizhasználat jogositványának igazolása és gyakorlatának engedélyezése tárgyában az I. ker. m. kir. kulturmérnöki hivatal 1130/96 sz. előterjesztéséhez képest a következőkben határoztam:
… engedélyezem
A vizhasználat segélyével két felülcsapott vizikerék lesz hajtva.
Az I-ső felülcsapott vizikerék tengelye 93.06 m. magasságban van. Átmérője 2.16 m., szélessége 0.95 m.
A II. felülcsapott vizikerék tengelye 95.07 m. magasságban van. Átmérője 2.16 m., szélessége 0.95 m.
Az evégből szükséges viziművek a következők:
a.) malomfő
b.) felső és alsó malomcsatorna
c.) árapasztó mű és árapasztó csatorna

3. Átírási kérelem, 1935.
Tárgy: Héra Sándor és neje (Schaff Mária) alsómocsoládi lakosok kérelme a Csele patakon levő IV/13 vizikönyvi számu malom vizhasználati és tulajdon jogának nevükre való átirása iránt.
Tisz. sziv. tud. adjuk, hogy a tárgybeli ügyben javaslatot adni nincs módunkban, mert a mellékelt adás-vételi szerződés másolatából kétséget kizáróan megállapitani nem lehet, hogy valóban a IV/13 vizikönyvi számú malomról van-e szó.
Ugyanis a vizikönyvi nyilvántartásunk szerint a IV/13 vizikönyvi számú malom a 6974/1898 alisp. számú engedéylokirattal Pabula Lázár és tsai nevére van engedélyezve.
A malom az eladóként szereplő Heréb István és tsai mohácsi lakosok nevére a vizikönyv szerint átirva nem volt, viszont az emlitett engedélyokirat 2§-ában más telekkönyvi számok és helyrajzi számok vannak megadva, mint az adásvételi szerződésben.

4. Határozat 10.766. szám/alisp. 1936 Baranya vármegye alispánjától

Tudomásul veszi… Pabula – Heréb István és társai – Héra Sándor és neje Schaff Mária alsómocsoládi lakosok
Fisher Béla sk. alispán

OKVL Baranya KMH Vizikönyv
6.12.2. 103 doboz
B IV/13

1. Müszaki leirás, 1894.
Baranyavármegye vizikönyve
Vizikönyvi szám: IV/13
Csomag szám: 485
Melléklet sorszáma: 1/4
A Cselepataknak Mohácshoz tartozó szakaszán felülről második az ugynevezett „középső” malom, melynek jelenlegi tulajdonosai Pabula Lázár, Bakó Gergely, Simits Vinkó, Vidák Iván, Sárkity Pava, Sárkity Joka és Pantetya Mihály. A malomtelek a mohácsi tjkvben hrsz. alatt van; kataszteri helyrajzi száma 11141.
A malom fekszik tisztán vizi erőre van berendezve és pedig 2 pár kőre, melyek mindegyikének átmérője 0.95 m., különben a malomberendezésben a rendestől semmi eltérés nincs.
A malom tulajdonosokat a malomárok tisztitása felfelé 3., lefelé pedig a malomtól körülbelül 40 m. távolra terheli.
A malom felett tőle 50 m. távolságban van egy árapasztó zsilip, melyen keresztül a fölös víz az árapasztó csatornába jut, mely viszont 2 felé ágazik, ugy hogy mélyebb ága visszaömlik a malomárokba, míg másik ága a nagy vadárokba vezet, ugy hogy több víz esetén a víz a vadárokba is vezettetik, mely ismét a keresztmalom alatt folyik vissza a malomcsatornába. Ezen zsilipnek küszöbmagassága 94.23 m., a rekesztő tábla magassága 0.30 m., a nyilás szélessége 0.90 m.
A malomfejnek 3 nyilása van, melyek közül a szabadzugó 0.38 m. nyilásszélességgel és 0.41 m. magas rekesztő táblával. A két másik – kerékre vezető – zugó nyilásai 0.58 és 0.52 m. szélesek, rekesztő táblái pedig 0.32 illetve 0.40 m. magas.
A küszöb magassága 94.23 m.
A jelenleg forgásban lévő kerekek átmérője 2.16 m.

A felvett magasságok a Duna szinére, illetve annak ez időszerint érvényben levő tengerszin feletti magasságára vannak vonatkoztatva.Ugyanis a Dunának a vize a Cselepatak torkolatánál 81.55 m. Adria felett és ez szolgált kiindulásul.
Lejetzési fixpontul magállapittattak:
1. A vizrajzi osztály által a Sombereki utnak a mohács-baari országutba szakadásánál letett – de még eddig be nemlejtezett első rendü magassági alappontja, mely egy terméskőbe erősitett vasgomb és ennek teteje az emlitett alapsikra vonatkoztatva =97.104 m.
2. A II. Lajos király emlékoszlopa párkányának észak-nyugati sarka, melynek magassága =96.542 m.
3. A 18. sz. szelvénynél a malompatak a sombereki utat átvivő kőhid boltozata zárkövének teteje, melynek magassága 99.55 m.

A felső szomszédos – ettől 852 m.-re levő malomnak tulajdonosai Fleischmann Ede és Freund Móricz, mig az alsó szomszédos ettől 563 m.-re levő malomnak tulajdonosai Simonkovics Mihály és társai. Mindkét szomszédos malom küszöbének magasságai a 3. sz. hossz. szelvényben vannak kitüntetve.
Mohács, 1894. julius hó
   Dány Dezső      Pabula Lázár
   okl. mérnök

Műszaki leírás tartozékai:
2. Felső malom helyszínrajza, rajta a Pfeffermühle, a felső malom, Középső malom
3. A malomárok hossz-szelvénye
4. A malomárok keresztszelvényei
5. A vadárok hossz-szelvényei, a vadárok keresztszelvényei
6. malomrészletrajzai: A malomfej, Árapasztó zsilip

Jelenkor

Nincs adat

Leírás

Nincs adat